Wat te doen bij een defect product?

Bij een defect product, neemt u altijd contact met ons op.
Nadat wij uw defect product, met bijvoeging van aankoopfactuur en garantiebewijs hebben ontvangen, zal onze reparatie en serviceafdeling voor een correcte en snelle afhandeling zorg dragen.

Voor al onze producten geldt de garantie zoals die door de fabrikant wordt gegeven. Iedere garantieaanspraak vervalt na verloop van de door de fabrikant hiervoor gegeven termijn.

Bij onvoldoende onderhoud of een onjuiste behandeling kunnen garantieaanspraken niet worden gehonoreerd.

Garantie vervalt geheel wanneer zonder onze schriftelijke toestemming reparaties, veranderingen of verbreking van zegels door de wederpartij of derden worden uitgevoerd.

De reparatie of vervanging van onderdelen gedurende de garantietermijn heeft geen verlenging van deze termijn ten gevolge.

De verzend- en/of transportkosten voor het eventueel opsturen van de onder de garantie vallende zaken c.q. onderdelen daarvan komen voor rekening van de wederpartij.

Zie onze leveringsvoorwaarden.